Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 
1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten en op alle overeenkomsten met ondernemingen, instellingen en personen die met Electro GP - Piot werden afgesloten hetzij via het Internet, per fax, per brief of per telefoon. 
Alle opdrachten worden slechts op de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door Electro GP - Piot schriftelijk is bevestigd.
Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. 
Electro GP - Piot behoudt zich steeds het recht voor de leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.
Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de voorwaarden en garantiebepalingen voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een overeenkomst, tenzij wederom telkenmale schriftelijk is bevestigd. 
2. Verkoopsvoorwaarden
2.1 Prijzen
Alle vermelde prijzen op de website zijn inclusief BTW (21%) en recupel
en exclusief: - de verzendkosten (zie 4)
- kosten van eventuele gevraagde extra service (zie 5)
De factuur wordt u steeds bezorgd samen met de levering.
Alle aanbiedingen van Electro GP - Piot zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van product. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt u per e-mail op de hoogte gebracht en eventueel een alternatief aangeboden.
Electro GP - Piot heeft steeds het recht prijzen te wijzigen omwille van wettelijke noodzaak of prijsverhogingen vanwege haar leveranciers en heeft tevens steeds het recht eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u middels e-mail op de hoogte gesteld. U hebt dan het recht uw bestelling te annuleren.
2.2 Afbeeldingen en specificaties
Voor alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, technische specificaties zoals gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren e.d. op de internetsite van Electro GP - Piot gelden de gebruikelijke toleranties. Deze zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
2.3 Levertermijnen - annulering
Electro GP - Piot voorziet volgende levertijden:
- indien op voorraad bij Electro GP - Piot: 1-3 werkdagen
- indien op voorraad bij de fabrikant / importeur 2-9 werkdagen
- indien niet op voorraad dan gelden de door de fabrikant / importeur aangegeven levertijden.
Electro GP - Piot is, indien zij zelf de producten niet op voorraad heeft, afhankelijk van de prestaties van haar toeleveranciers en gaat uit van de door de toeleveranciers verstrekte gegevens. Opgegeven levertijden zijn nooit te beschouwen als bindende termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de indicatieve afleveringstermijn heeft u geen recht op enige schadevergoeding. Electro GP - Piot heeft altijd het recht in gedeelten af te leveren.
U hebt, nadat de wettelijke levertermijn van 30 dagen is verstreken de mogelijkheid om de koop ongedaan te maken tenzij vooraf uitdrukkelijk een langere levertermijn werd overeengekomen. 
Indien u weigert de bestelde goederen bij levering te ontvangen en te betalen dient u de daaruit voor Electro GP - Piot voortkomende kosten, schaden en rentes te vergoeden. 
2.4 Zichttermijn
Na het verstrijken van de zichttermijn van 7 dagen wordt de koopovereenkomst een feit. Voor zover niet anders aangegeven, hebt u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 7 dagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn terug te zenden of te ruilen voor andere producten. Eventueel gedane betalingen zullen binnen 14 dagen na retour van de geleverde goederen worden teruggestort. Elke terugzending dient vooraf gemeld via email aan electro.gp@telenet.be en wordt bevestigd door toekenning van een retournummer. 
Tijdens de zichttermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien aan bovenvermelde voorwaarden niet werd voldaan behoudt Electro GP - Piot het recht kosten aan te rekenen voor de retour of retour te weigeren. 
De zichttermijn is enkel van toepassing op particuliere verkopen. Aankopen op firma zijn in regel steeds definitief. Annulatie kan geweigerd worden, of annulatiekosten kunnen worden doorgerekend. 
3. Betalingsvoorwaarden 
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kan de levering slechts plaatsvinden nadat de betaling van de bestelling is ontvangen. Electro GP - Piot biedt u de keuze uit volgende betalingsmogelijkheden:
3.1 Vooruit betalen
U maakt het totaalbedrag van de order over naar bankrekeningnummer 403-2067203-12 op naam van 
Electro GP BVBA, verbrandendijk 69 te 2070 Zwijndrecht met in de mededeling uw naam en ordernummer. 
Nadat Electro GP - Piot uw betaling ontvangen heeft op de rekening, wordt uw order verwerkt.
3.2 Cash (bij afhaling)
Bij afhaling van uw product in het afhaalpunt: Electro GP – Piot
Schaarbeekstraat 28
9120 Melsele
kunt u cash betalen.
3.3 Bancontact 
In het verkooppunt kan met bancontact betaald worden en in de nabije toekomst ook in het afhaalpunt. 
4. Afhaal- en verzendservice
4.1 Afhaalservice
Alle bestellingen kunnen gratis afgehaald worden in ons afhaalpunt. Zodra uw bestelling klaarstaat, nemen wij telefonisch contact met u op.
Maandag gesloten
Dinsdag 09.00 u tot 17.30 u
Woensdag 09.00 u tot 17.30 u
Donderdag 09.00 u tot 17.30 u
Vrijdag 09.00 u tot 17.30 u
Zaterdag 09.00 u tot 15.00 u
Bij afhaling nieuw toestel kunt u uw oude toestel gratis achterlaten. 
4.2 Afhaaladres 
Electro GP – Piot
Schaarbeekstraat 28
9120 Melsele
Tel: 03/2531187
Fax: 03/2540541
magazijn@piot.be
Vlakbij afrit 16 van de E17 Antwerpen - Gent
4.3 Standaard verzendservice
In algemene regel worden uw bestellingen bij u afgeleverd tot aan de drempel op de begane grond (of in overleg op een andere door u gewenste, goed bereikbare plaats). Bij een standaardlevering worden de toestellen niet geïnstalleerd en wordt uw oud toestel terug meegenomen. 
Wij verzoeken u de toegang van en de doorgang tot uw woning of appartement vrij te maken van obstakels, om zo beschadigingen aan uw nieuwe apparaat of uw eigendommen te voorkomen. Mocht er, ondanks de uiterste zorgvuldigheid die onze bezorgmedewerkers betrachten, tijdens de aflevering toch schade aan uw eigendommen worden veroorzaakt, dan dienen zij hiervan een aantekening te maken op de factuur en direct een schaderapport op te stellen. Dit rapport wordt door u en de bezorgmedewerker ondertekend. Wij verzoeken u dit tevens schriftelijk aan ons kenbaar te maken.
4.4 Express verzendservice
In algemene regel worden uw bestellingen bij u afgeleverd tot aan de drempel op de begane grond (of in overleg op een andere door u gewenste, goed bereikbare plaats). Bij een expreslevering worden de toestellen niet geïnstalleerd en wordt uw oud toestel niet terug meegenomen. 
Wij verzoeken u de toegang van en de doorgang tot uw woning of appartement vrij te maken van obstakels, om zo beschadigingen aan uw nieuwe apparaat of uw eigendommen te voorkomen. Mocht er, ondanks de uiterste zorgvuldigheid die onze bezorgmedewerkers betrachten, tijdens de aflevering toch schade aan uw eigendommen worden veroorzaakt, dan dienen zij hiervan een aantekening te maken op de factuur en direct een schaderapport op te stellen. Dit rapport wordt door u en de bezorgmedewerker ondertekend. Wij verzoeken u dit tevens schriftelijk aan ons kenbaar te maken.
4.5 Verzendkosten
De verzendkosten worden in regel steeds aangerekend op basis van een standaard verzending. De basistarieven vindt u hieronder. De transportrisico’s zijn steeds ten laste van Electro GP - Piot. 
Verzendkosten :
Kosten incl. BTW
Standaard verzending : € 30,-
Express verzending : Standaard + € 10,-
Verzending naar Nederland : Standaard + € 20,-
En eventueel extra kosten (tol en veerdiensten)
Voor afleveringen buiten België of Nederland, gelieve ons te contacteren voor opgave van de kosten.
4.5 Verzendrisico’s
Bij levering aan huis door Electro GP - Piot of door een externe transporteur in opdracht van Electro GP - Piot zijn de transportrisico’s ten laste van Electro GP - Piot. 
5. Extra Service voor Huishoudtoestellen
De extra service moet besteld worden per nieuw toestel waarvoor u deze service wenst en wordt bij de kosten van de standaardlevering (=transportkost) bijgeteld. Electro GP - Piot biedt volgende extra service mogelijkheden.
5.1 Afvoeren oud toestel
Bij afhaling van uw nieuw toestel mag u een gelijkaardig oud toestel steeds gratis achterlaten op het afhaaladres. Bij levering aan huis kunt u een oud toestel retour mee geven( met uitzondering van expreslevering, hier kunt u geen oude toestellen retour meegeven). Het toestel dient afgekoppeld te zijn en klaar voor retour.
5.2 Volledige installatie 
Deze service omvat:
o Loskoppelen oud toestel, uitbouwen van het oude inbouwtoestel
o Uitpakken nieuw toestel
o Plaatsen of inbouwen en aansluiten nieuw toestel op de reeds aanwezige water-, gas- en elektriciteitsleidingen. 
o Afvoeren oud toestel en verpakking nieuw toestel.
Deze service kunt u aanduiden in de rubriek “extra service“en kan besteld worden voor elk nieuw toestel dat u wil laten installeren.
Voor volledige installatie binnen België rekent Electro GP - Piot de volgende kosten - exclusief voormelde standaard transportkosten per zending - in rekening:
40€ / uur met een minimum van ½ uur en daarna per 15minuten
en dient afgerekend te worden 
6. Garantie
Wij garanderen dat de door ons geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staan daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
De garantietermijn van Electro GP - Piot komt overeen met de fabrieks-garantietermijn, bepaald volgens Belgische wetgeving. Deze garantie geldt niet ingeval van kennelijk verkeerd of onoordeelkundig gebruik, nalatig onderhoud of opzettelijke beschadiging. Bovendien vervalt de aanspraak op garantie indien anderen dan de fabrikant of de door hen aangewezen monteurs zonder toestemming van Electro GP - Piot of de fabrikant herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben verricht.
Indien u een defect heeft geconstateerd binnen de garantietermijn dan dient u dit steeds schriftelijk of per email aan ons kenbaar te maken. Wij kunnen u dan in contact brengen met de service onderneming van de fabrikant zodat het defect snel en naar tevredenheid verholpen kan worden. U kunt er ook steeds voor opteren om de producten terug te brengen of terug te sturen naar ons afhaalpunt (eventueel door toedoen van onze collidienst indien u dit wenst). Wij doen dan het nodige voor de opvolging van de herstelling in nauw overleg met de leverancier-fabrikant. 
Ingeval u bij controle van de levering of eerste gebruik vaststelt dat de levering niet conform uw bestelling is, zijnde onjuist, onvolledig, beschadigd, defect…dan dient u hiervan Electro GP - Piot onverwijld en omstandig in te lichten via email en dit binnen de 7 dagen na de levering. Electro GP - Piot neemt uw klacht in behandeling en zal u per email of telefonisch de oplossing of regeling bevestigen. Ingeval van een terugzending noodzakelijk is verwijzen wij naar de bepalingen van art. 2.4 (vermelding retournummer en in originele verpakking). 
7. Wet op de privacy - gebruik persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens waarover Electro GP - Piot beschikt als gevolg van het aanmaken van uw account bij het plaatsen van uw bestelling, worden aangehouden in een klantenbestand en enkel aangewend voor uitvoering van onze facturatie en levering en kunnen alleen in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld.
Elke persoon geregistreerd in onze databank heeft te allen tijden het recht op inzage tot zijn gegevens en het recht zich te laten verwijderen uit onze databank. Wijzigingen in klantgegevens kunnen door de klant zelf aangebracht worden in de klant account of via mail. Zich laten verwijderen uit de databank kan via mail naar electro.gp@telenet.be
Electro GP - Piot respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Indien Electro GP - Piot gebruikt maakt van uw klantengegevens voor het versturen van mailings, zal elke mail instructies bevatten om uzelf uit de mailinglist te verwijderen.
8. Overmacht
Electro GP - Piot is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Electro GP - Piot evenals van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
Electro GP - Piot behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Electro GP - Piot gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
9. Afhandeling klachten en geschillen 
Op alle overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen 
Electro GP - Piot en de koper, welke niet in der minne kunnen geregeld worden, zullen behandeld worden door de bevoegde rechtbank van Antwerpen.
In het geval u een officiële klacht wenst duidelijk te maken verzoeken wij u deze aangetekend op te sturen naar onderstaand adres, met een kopie per mail naar electro.gp@telenet.be.
Electro GP - Piot
Verbrandendijk 69
2070 Zwijndrecht
Electro GP - Piot verbindt zich ertoe een antwoord terug te sturen op elke klacht en dit binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de klacht.
1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten en op alle overeenkomsten met ondernemingen, instellingen en personen die met Electro GP - Piot werden afgesloten hetzij via het Internet, per fax, per brief of per telefoon. 
Alle opdrachten worden slechts op de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door Electro GP - Piot schriftelijk is bevestigd.
Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. 
Electro GP - Piot behoudt zich steeds het recht voor de leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.

Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de voorwaarden en garantiebepalingen voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een overeenkomst, tenzij wederom telkenmale schriftelijk is bevestigd. 

2. Verkoopsvoorwaarden

2.1 Prijzen
Alle vermelde prijzen op de website zijn inclusief BTW (21%) en recupel
en exclusief: - de verzendkosten (zie 4)- kosten van eventuele gevraagde extra service (zie 5)De factuur wordt u steeds bezorgd samen met de levering.
Alle aanbiedingen van Electro GP - Piot zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van product. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt u per e-mail op de hoogte gebracht en eventueel een alternatief aangeboden.Electro GP - Piot heeft steeds het recht prijzen te wijzigen omwille van wettelijke noodzaak of prijsverhogingen vanwege haar leveranciers en heeft tevens steeds het recht eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u middels e-mail op de hoogte gesteld. U hebt dan het recht uw bestelling te annuleren.

2.2 Afbeeldingen en specificaties
Voor alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, technische specificaties zoals gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren e.d. op de internetsite van Electro GP - Piot gelden de gebruikelijke toleranties. Deze zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

2.3 Levertermijnen - annulering
Electro GP - Piot voorziet volgende levertijden:- indien op voorraad bij Electro GP - Piot: 3-5 werkdagen
- indien op voorraad bij de fabrikant / importeur 3-9 werkdagen
- indien niet op voorraad dan gelden de door de fabrikant / importeur aangegeven levertijden.Electro GP - Piot is, indien zij zelf de producten niet op voorraad heeft, afhankelijk van de prestaties van haar toeleveranciers en gaat uit van de door de toeleveranciers verstrekte gegevens. Opgegeven levertijden zijn nooit te beschouwen als bindende termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de indicatieve afleveringstermijn heeft u geen recht op enige schadevergoeding. Electro GP - Piot heeft altijd het recht in gedeelten af te leveren.
U hebt, nadat de wettelijke levertermijn van 30 dagen is verstreken de mogelijkheid om de koop ongedaan te maken tenzij vooraf uitdrukkelijk een langere levertermijn werd overeengekomen. 
Indien u weigert de bestelde goederen bij levering te ontvangen en te betalen dient u de daaruit voor Electro GP - Piot voortkomende kosten, schaden en rentes te vergoeden. 

2.4 Zichttermijn
Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 dagen wordt de koopovereenkomst een feit. Voor zover niet anders aangegeven, hebt u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 dagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn terug te zenden of te ruilen voor andere producten. Eventueel gedane betalingen zullen binnen 14 dagen na retour van de geleverde goederen worden teruggestort. Elke terugzending dient vooraf gemeld, bij voorkeur via email aan electro.gp@telenet.be en wordt bevestigd door toekenning van een retournummer. 
Tijdens de zichttermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien aan bovenvermelde voorwaarden niet werd voldaan behoudt Electro GP - Piot het recht kosten aan te rekenen voor de retour.
De zichttermijn is enkel van toepassing op particuliere verkopen. Aankopen op firma zijn in regel steeds definitief. Annulatie kan geweigerd worden, of annulatiekosten kunnen worden doorgerekend. 

3. Betalingsvoorwaarden 
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kan de levering slechts plaatsvinden nadat de betaling van de bestelling is ontvangen. Electro GP - Piot biedt u de keuze uit volgende betalingsmogelijkheden:

3.1 Vooruit betalen
U maakt het totaalbedrag van de order over naar bankrekeningnummer BE19 4032 0672 0312 op naam van 
Electro GP BVBA, verbrandendijk 69 te 2070 Zwijndrecht met in de mededeling uw naam en ordernummer. 
Nadat Electro GP - Piot uw betaling ontvangen heeft op de rekening, wordt uw order verwerkt.

3.2 Cash
Bij afhaling van uw product in het afhaalpunt: Electro GP – Piot
Nieuwlandstraat 6
9120 Melsele
kunt u cash betalen maximum 2999 Euro ( enkel gepast bedrag, er is geen wisselgeld aanwezig ).

3.3 Bancontact 
In het verkoop- en afhaalpunt kan met bancontact betaald worden. 

4. Afhaal- en verzendservice

4.1 Afhaalservice
Alle bestellingen kunnen gratis afgehaald worden in ons afhaalpunt. Zodra uw bestelling klaarstaat, nemen wij telefonisch contact met u op.

Maandag gesloten
Dinsdag 08.00 u tot 16.00 u
Woensdag 08.00 u tot 16.00 u
Donderdag 08.00 u tot 16.00 u
Vrijdag 08.00 u tot 16.00 u
Zaterdag gesloten

Bij afhaling nieuw toestel kunt u uw oude toestel gratis achterlaten. 

4.2 Afhaaladres
 Electro GP – Piot
Nieuwlandstraat 6
9120 Melsele
Tel: 03/2527278
magazijn@piot.be
Vlakbij afrit 16 van de E17 Antwerpen - Gent

4.3 Standaard verzendservice
In algemene regel worden uw bestellingen bij u afgeleverd tot aan de drempel op de begane grond (of in overleg op een andere door u gewenste, goed bereikbare plaats). Bij een standaardlevering worden de toestellen niet geïnstalleerd en wordt uw oud toestel terug meegenomen. 

Wij verzoeken u de toegang van en de doorgang tot uw woning of appartement vrij te maken van obstakels, om zo beschadigingen aan uw nieuwe apparaat of uw eigendommen te voorkomen. Mocht er, ondanks de uiterste zorgvuldigheid die onze bezorgmedewerkers betrachten, tijdens de aflevering toch schade aan uw eigendommen worden veroorzaakt, dan dienen zij hiervan een aantekening te maken op de factuur en direct een schaderapport op te stellen. Dit rapport wordt door u en de bezorgmedewerker ondertekend. Wij verzoeken u dit tevens schriftelijk aan ons kenbaar te maken.


4.4 Verzendkosten
De verzendkosten worden in regel steeds aangerekend op basis van een standaard verzending. De basistarieven vindt u hieronder. De transportrisico’s zijn steeds ten laste van Electro GP - Piot. 
Verzendkosten :

Kosten incl. BTW

Standaard verzending : € 40,-


4.5 Verzendrisico’s
Bij levering aan huis door Electro GP - Piot of door een externe transporteur in opdracht van Electro GP - Piot zijn de transportrisico’s ten laste van Electro GP - Piot. 

5. Extra Service voor Huishoudtoestellen
De extra service moet besteld worden per nieuw toestel waarvoor u deze service wenst en wordt bij de kosten van de standaardlevering (=transportkost) bijgeteld. Electro GP - Piot biedt volgende extra service mogelijkheden.

5.1 Afvoeren oud toestel
Bij afhaling van uw nieuw toestel mag u een gelijkaardig oud toestel steeds gratis achterlaten op het afhaaladres. Bij levering aan huis kunt u een oud toestel retour mee geven ( met uitzondering van levering door een externe transporteur , hier kunt u geen oude toestellen retour meegeven). Het toestel dient afgekoppeld te zijn en klaar voor retour.

5.2 Volledige installatie 
Deze service omvat:o Loskoppelen oud toestel, uitbouwen van het oude inbouwtoestelo Uitpakken nieuw toestelo Plaatsen of inbouwen en aansluiten nieuw toestel op de reeds aanwezige water-, gas- en elektriciteitsleidingen. o Afvoeren oud toestel en verpakking nieuw toestel.Deze service kunt u aanduiden in de rubriek “extra service“en kan besteld worden voor elk nieuw toestel dat u wil laten installeren.
Voor volledige installatie binnen België rekent Electro GP - Piot de volgende kosten - exclusief voormelde standaard transportkosten per zending - in rekening:60€ / uur met een minimum van ½ uur en daarna per 15minuten per installateur dat er nodig is
en dient afgerekend te worden met de installateur ter plaatse.

6. Garantie
Wij garanderen dat de door ons geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staan daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

De garantietermijn van Electro GP - Piot komt overeen met de fabrieks-garantietermijn, bepaald volgens Belgische wetgeving. Deze garantie geldt niet ingeval van kennelijk verkeerd of onoordeelkundig gebruik, nalatig onderhoud of opzettelijke beschadiging. Bovendien vervalt de aanspraak op garantie indien anderen dan de fabrikant of de door hen aangewezen monteurs zonder toestemming van Electro GP - Piot of de fabrikant herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben verricht.
Indien u een defect heeft geconstateerd binnen de garantietermijn dan dient u dit steeds schriftelijk of per email aan ons kenbaar te maken. Wij kunnen u dan in contact brengen met de service onderneming van de fabrikant zodat het defect snel en naar tevredenheid verholpen kan worden. U kunt er ook steeds voor opteren om de producten terug te brengen of terug te sturen naar ons afhaalpunt (eventueel door toedoen van onze collidienst indien u dit wenst). Wij doen dan het nodige voor de opvolging van de herstelling in nauw overleg met de leverancier-fabrikant. 
Ingeval u bij controle van de levering of eerste gebruik vaststelt dat de levering niet conform uw bestelling is, zijnde onjuist, onvolledig, beschadigd, defect…dan dient u hiervan Electro GP - Piot onverwijld en omstandig in te lichten via email en dit binnen de 2 maand na de levering. Electro GP - Piot neemt uw klacht in behandeling en zal u per email of telefonisch de oplossing of regeling bevestigen. Ingeval van een terugzending noodzakelijk is verwijzen wij naar de bepalingen van art. 2.4 (vermelding retournummer en in originele verpakking). 

7. Wet op de privacy - gebruik persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens waarover Electro GP - Piot beschikt als gevolg van het aanmaken van uw account bij het plaatsen van uw bestelling, worden aangehouden in een klantenbestand en enkel aangewend voor uitvoering van onze facturatie en levering en kunnen alleen in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld.
Elke persoon geregistreerd in onze databank heeft te allen tijden het recht op inzage tot zijn gegevens en het recht zich te laten verwijderen uit onze databank. Wijzigingen in klantgegevens kunnen door de klant zelf aangebracht worden in de klant account of via mail. Zich laten verwijderen uit de databank kan via mail naar electro.gp@telenet.beElectro GP - Piot respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Indien Electro GP - Piot gebruikt maakt van uw klantengegevens voor het versturen van mailings, zal elke mail instructies bevatten om uzelf uit de mailinglist te verwijderen.

8. Overmacht
Electro GP - Piot is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Electro GP - Piot evenals van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Electro GP - Piot behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Electro GP - Piot gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

9. Afhandeling klachten en geschillen 
Op alle overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen 
Electro GP - Piot en de koper, welke niet in der minne kunnen geregeld worden, zullen behandeld worden door de bevoegde rechtbank van Antwerpen.
In het geval u een officiële klacht wenst duidelijk te maken verzoeken wij u deze aangetekend op te sturen naar onderstaand adres, met een kopie per mail naar electro.gp@telenet.be.
Electro GP - Piot
Verbrandendijk 69
2070 Zwijndrecht
Electro GP - Piot verbindt zich ertoe een antwoord terug te sturen op elke klacht en dit binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de klacht.

De Europese Commissie richtte een internetplatform op met als doel geschillen voortvloeiend uit e-commerce buiten de rechtbank op te lossen: het Online Dispute Resolution-platform (ODR-platform). In geval van een geschil tussen de consument en de onderneming, dient de klant eerst te proberen het geschil in onderling overleg met de onderneming op te lossen. Indien dit niet lukt, kan de klant zich richten tot het ODR-platform via volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

SEO by DeZignCrew | Advertising by Groenegids